AKTUALNOŚCI

2024-06-26 | W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów z dnia 25.06.2024 do ogłoszenia z dnia 21.06.2024 na zakup, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z dokumentacją techniczną dla magazynu płodów rolnych i żywności położonego w Wierzenicy o mocy maksymalnej 40,18kWP poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje:

 1. Czy Zamawiający wymaga projektu czy wystarczy wizualizacja w programie PV SOL?

  Zamawiający nie ma wymagań w tej kwestii, istotne jest aby dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę uzyskała akceptację rzeczoznawcy ds. ppoż. i była zgodna z wymaganiami prawnymi dotyczącymi przygotowania dokumentacji dla tego typu instalacji.

 2. Jaka jest moc umowna i moc przyłączeniowa obiektu?

  Moc umowna: 40kW
  Moc przyłączeniowa: 40kW

 3. Po czyjej stronie są uzgodnienia p. pożarowe?

  Uzgodnienia przeciwpożarowe są po stronie Wykonawcy.

 4. Po czyjej stronie zgłoszenie do OSD?

  Zgłoszenie do OSD jest po stronie Wykonawcy. Obecnie zawarta jest umowa prosumencka na ten punkt poboru energii ze zgłoszoną mikro instalacją fotowoltaiczną, więc wniosek będzie zawierał tylko aktualizację mocy.

 5. Czy oferta może zostać podpisana podpisem kwalifikowanym?

  Tak, oferta może być podpisana podpisem kwalifikowanym.

 6. Czy zamawiający udziela zaliczek?

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki przy realizacji tego zamówienia.
2024-06-21 | Ogłoszenie na zakup, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z dokumentacją techniczną dla magazynu płodów rolnych i żywności położonego w Wierzenicy o mocy maksymalnej 40,18kWP w ramach przedsięwzięcia prowadzonego w ramach części inwestycji „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” w zakresie wsparcia organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne finansowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Załączniki do pobrania:
2024-04-25 | Informacja z wyboru oferty na na zakup, dostawę i montaż regałów paletowych i półkowych w budynku magazynowym położonym w Wierzenicy, gmina Swarzędz oraz zakup i dostawę wyposażenia magazynu w postaci wózka jezdniowego unoszącego z napędem elektrycznym, wózka paletowego z wagą, wózka podnośnikowego elektrycznego oraz przedłużki wideł w ramach przedsięwzięcia w ramach części inwestycji „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” w zakresie wsparcia organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
2024-04-16 | W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów z dnia 15.04.2024 do ogłoszenia z dnia 27.03.2024 na zakup, dostawę i montaż regałów paletowych i półkowych w budynku magazynowym położonym w Wierzenicy, gmina Swarzędz oraz zakup i dostawę wyposażenia magazynu w postaci wózka jezdniowego unoszącego z napędem elektrycznym, wózka paletowego z wagą, wózka podnośnikowego elektrycznego oraz przedłużki wideł informujemy, że dopuszczamy zmianę zapisów pkt. II punkt 4. zapytania ofertowego na: "Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznej reakcji serwisowej. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe jest nie dłuższy niż 72 godziny robocze od momentu zgłoszenia usterki/awarii, czas liczony jest od momentu zgłoszenia awarii do momentu reakcji serwisu obejmującego co najmniej kontakt zwrotny z Zamawiającym i wstępną analizę problemu. W przypadku, gdyby wystąpiła okoliczność, w której usunięcie awarii/usterki wymagałoby dodatkowych działań mogących mieć wpływ na termin usunięcia awarii, Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego i poczynieniem uzgodnień w tym przedmiocie."

W formularzu ofertowym należy wpisać: "Oświadczam, że deklaruję czas reakcji serwisowej od chwili zgłoszenia usterki/awarii przez ustalony kanał komunikacji na [...] godziny;"

W związku z powyższym zapytaniem wydłużamy termin złożenia oferty do 19.04.2024 r.
2024-04-12 | W związku z pytaniem jednego z oferentów do ogłoszenia z dnia 27.03.2024 na zakup, dostawę i montaż regałów paletowych i półkowych w budynku magazynowym położonym w Wierzenicy, gmina Swarzędz oraz zakup i dostawę wyposażenia magazynu w postaci wózka jezdniowego unoszącego z napędem elektrycznym, wózka paletowego z wagą, wózka podnośnikowego elektrycznego oraz przedłużki wideł informujemy, że Zamawiający dopuszcza poniższe zmiany w "Załącznik nr 3 - Istotnie postanowienia umowy":

 1. co do § 7 Kary umowne ust. 6 - Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może obciążyć Wykonawcę z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 30 % ustalonego łącznego wynagrodzenia umownego netto;
 2. co do § 8 ust. 7 - Strony nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających z przepisów art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają natomiast rozszerzone w niniejszej Umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiały wynosi 24 miesiące.;
 3. co do § 8 ust. 12 - "W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta- Wykonawcy. Na czas wymiany Gwarant - Wykonawca dostarcza lub montuje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż zamontowane uprzednio. W przypadku braku możliwości dostarczenia urządzeń zastępczych Wykonawca - Gwarant będzie obowiązany do pokrycia kosztów związanych z zamontowaniem urządzeń zastępczych, jeśli ich montaż okaże się niezbędny celem nieprzerwanego funkcjonowania obiektu, na którym dane urządzenie się znajduje."

Poniżej załączamy plik zawierający sprawozdanie z wizji lokalnej z dnia 11.04.2024.
2024-04-08 | W związku z pytaniem jednego z oferentów do ogłoszenia z dnia 27.03.2024 na zakup, dostawę i montaż regałów paletowych i półkowych w budynku magazynowym położonym w Wierzenicy, gmina Swarzędz oraz zakup i dostawę wyposażenia magazynu w postaci wózka jezdniowego unoszącego z napędem elektrycznym, wózka paletowego z wagą, wózka podnośnikowego elektrycznego oraz przedłużki wideł informujemy:

 1. Wstępny dopuszczalny zakres zmian w "Załącznik nr 3 - Istotnie postanowienia umowy" został określony w "Zapytaniu ofertowym".
 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją "Załącznik nr 3 - Istotnie postanowienia umowy", zgodnie z treścią zawartą w "Załączniku nr 1 - Formularz ofertowy z wykazem wykonanych zamówień".
 3. "Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu Zamówienia" w opisie dotyczącym wysokości regałów paletowych zamawiający miał na myśli: maksymalna wysokość ramy na poziomie 4500mm, maksymalna wysokość poziomu składowania 4000 mm.
 4. W regałach półkowych: dopuszczamy każdy rodzaj montażu półek, w tym system whaczany.
 5. Zamawiający dopuszcza kotwienie chemiczne w mroźni.
 6. W wózku "Elektryczny wózek widłowy z masztem i podestem dla operatora" zamawiający dopuszcza akumulator litowo-jonowy zamiast litowo-żelazowo-fosforanowy.
 7. Wózek "Elektryczny wózek widłowy z masztem i podestem dla operatora" musi posiadać wolny skok wideł.
 8. "Wózek paletowy z wagą i drukarką" zmawiający dopuszcza udźwig 2500kg. W opisie przedmiotu zamówienia podane są wartości minimalne.2024-04-03 | W związku z pytaniem jednego z oferentów, które dotyczy ogłoszenia z dnia 27.03.2024 na zakup, dostawę i montaż regałów paletowych i półkowych w budynku magazynowym położonym w Wierzenicy, gmina Swarzędz oraz zakup i dostawę wyposażenia magazynu w postaci wózka jezdniowego unoszącego z napędem elektrycznym, wózka paletowego z wagą, wózka podnośnikowego elektrycznego oraz przedłużki wideł informujemy, że wszystkie składowe zamówienia powinny spełniać minimalne kryteria techniczne zawarte w "Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia" w szczególności:
- elektryczny wózek widłowy z masztem i podestem dla operatora nie może mieć udźwigu zredukowanego na wysokości 4500 mm mniejszego niż 800 kg.

Dodatkowo zamieszczamy uzupełnienie do "Załącznika nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia":
2024-03-27 | Ogłoszenie na zakup, dostawę i montaż regałów paletowych i półkowych w budynku magazynowym położonym w Wierzenicy, gmina Swarzędz oraz zakup i dostawę wyposażenia magazynu w postaci wózka jezdniowego unoszącego z napędem elektrycznym, wózka paletowego z wagą, wózka podnośnikowego elektrycznego oraz przedłużki wideł.

Załączniki do pobrania:
2023-10-04 | Informacja z wyboru oferty na utworzenie parku kieszonkowego z wykorzystaniem przyrody ruderalnej, na nieużytkach przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu.
2023-09-22 | W związku z pytaniem jednego z oferentów, które dotyczy zapytania ofertowego na utworzenie parku kieszonkowego z wykorzystaniem przyrody ruderalnej, na nieużytkach przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu, w szczególności pozycji kosztorysowej nr 9 "Montaż systemu nawadniania (rainbird/hunter), z automatycznym sterownikiem i czujnikiem opadów" w "Załącznik nr 4 - Przedmiar robót", poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje.

W ramach realizacji zamówienia wykonawca musi samodzielnie przygotować projekt sprawnego systemu nawodnienia. W czasie obowiązkowej wizji lokalnej wskazane jest zapoznanie się z wydajnością, przekrojem i ciśnieniem wody w przyłączu oraz jego umiejscowieniem w terenie.

Powierzchnia nawadnianej łąki antysmogowej: 994 m2

Powierzchnia nawadnianych rabat: 1 654 m2

Drzewa powinny być nawadniane w sposób, który zagwarantuje ich przeżycie min. 12 miesięcy.
2023-09-20 | Z przyczyn niezależnych nastąpiła nieznaczna modyfikacja projektu parku kieszonkowego. W związku z tym zamieszczamy zmodyfikowany projekt jako „Załącznik nr 5 - Projekt parku” do „Zapytania ofertowego na utworzenie parku kieszonkowego z wykorzystaniem przyrody ruderalnej, na nieużytkach przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu”. Termin składania ofert zostaje wydłużony do 29.09.2023 do godz. 15.00.
2023-09-15 | W związku w błędem pisarskim w "Załączniku nr 4 - Przedmiar robót" do "Zapytania ofertowego na utworzenie parku kieszonkowego z wykorzystaniem przyrody ruderalnej, na nieużytkach przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu", zostaje zamieszczony prawidłowy plik "Załączniku nr 4 - Przedmiar robót" oraz wydłużony termin składania ofert do 22.09.2023 do godz. 15.00.
2023-09-06 | Zapytanie ofertowe na utworzenie parku kieszonkowego z wykorzystaniem przyrody ruderalnej, na nieużytkach przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu.

Załączniki do pobrania:
2023-07-14 | Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2022 rok - FUNDACJA MIŁOSIERDZIE.
2022-10-14 | Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2021 rok - FUNDACJA MIŁOSIERDZIE.
2021-10-03 | Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2020 rok - FUNDACJA MIŁOSIERDZIE.
2021-06-10 | Zapytanie ofertowe dot. budowy magazynu żywności i płodów rolnych wraz z wyposażeniem oraz dociepleniem istniejącego budynku w miejscowości Wierzenica.

Poniżej załączniki do pobrania:
2020-10-14 | Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2019 rok - FUNDACJA MIŁOSIERDZIE.


MISJA

Misją Krańcowej 10 jest niesienie czynnej pomocy osobom społecznie wykluczonym, ubogim

Zasadą, która porządkuje naszą pracę jest przekonanie, że człowiek może pokonać każdy swój problem przy pomocy Pana Boga i drugiego człowieka.
W ramach naszej pracy staramy się udzielać profesjonalnego wsparcia działając na rzecz odbudowy tożsamości i godności osobistej osób bezdomnych, realizowanych na kanwie chrześcijańskich wartości oraz regulaminu placówki.


DLA KOGO DZIAŁAMY

Naszymi podopiecznymi
są osoby
wykluczone społecznie

niezaradne życiowo, długotrwale bezrobotne, ubogie,
chore i niepełnosprawne; kobiety i mężczyźni
(powyżej 18-tego roku życia)


MIEJSCE POMOCY

Schronisko -
pomoc całoroczna

Placówka funkcjonując w systemie całorocznym/całodobowym, zapewnia schronienie bezdomnym mężczyznom, w pokojach 3/4/5 osobowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, możliwość utrzymania higieny osobistej poprzez dostęp do łazienek z ciepłą wodą, natryskami, umywalkami i toaletami, możliwość prania i suszenia odzieży oraz całodzienne wyżywienie w postaci trzech posiłków (śniadanie, obiad i kolację). Ponadto zapewnia pomoc specjalistycznej kadry: pracownika socjalnego, opiekunów, asystenta osoby bezdomnej, psychologa, prawnika i specjalisty ds. uzależnień. W obiekcie zapewniony jest dostęp do Internetu, codziennej prasy i telewizji, a także do pomieszczenia kuchennego z możliwością samodzielnego przygotowania napojów i posiłków.

Ogrzewalnia -
pomoc o charakterze interwencyjnym
świadczona w trybie nocnym

Działalność ogrzewalni dotyczy przede wszystkim zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych samodzielnych osób bezdomnych, kobiet i mężczyzn, takich jak: zapewnienie schronienia w ciągu nocy w okresie jesienno- wiosenno-zimowym (styczeń-maj, październik-grudzień), w ciepłym i bezpiecznym miejscu, możliwości skorzystania z łaźni, odwszawienia, przebrania się w czystą odzież, skorzystania z posiłku i ciepłego napoju, skorzystania z poradnictwa terapeuty ds. uzależnień oraz pracownika socjalnego. W placówce zapewniony jest dostęp do Internetu, codziennej prasy i telewizji.
Pobyt w ogrzewalni jest bezpłatny i nie wymaga skierowania z ośrodka pomocy społecznej. Wszystkie chętne osoby zapraszamy codziennie od godziny 19.00 do 7.00. O wejściu do ogrzewalni decyduje kolejność zgłoszenia się, ewentualny stan nietrzeźwości maksymalnie do 1 promila w wydychanym powietrzu, brak przejawów zachowań agresywnych oraz podpisanie zgody na stosowanie się do zasad regulaminu placówki. Placówka jest przystosowana do zapewnienia pomocy jednocześnie 47 osobom.

Łaźnia i świetlica -
pomoc o charakterze interwencyjnym
świadczona w trybie dziennym

Działalność łaźni/świetlicy dziennego pobytu dotyczy przede wszystkim zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych samodzielnych osób bezdomnych, kobiet i mężczyzn, takich jak: zapewnienie schronienia w ciągu dnia w ciągu całego roku, w ciepłym i bezpiecznym miejscu, możliwości skorzystania z łaźni, odwszawienia, przebrania się w czystą odzież, skorzystania z posiłku i ciepłego napoju, uzyskania pomocy pielęgniarskiej oraz skorzystania z poradnictwa terapeuty ds. uzależnień oraz pracownika socjalnego. W placówce zapewniony jest dostęp do Internetu, codziennej prasy i telewizji.
Pobyt w łaźni/świetlicy dziennego pobytu jest bezpłatny i nie wymaga skierowania z ośrodka pomocy społecznej. Wszystkie chętne osoby zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 16.00. O wejściu do placówki decyduje kolejność zgłoszenia się, ewentualny stan nietrzeźwości maksymalnie do 1 promila w wydychanym powietrzu, brak przejawów zachowań agresywnych oraz podpisanie zgody na stosowanie się do zasad regulaminu. Placówka może jednoczenie zapewnić pomoc 30 osobom.

Schronisko
Ogrzewalnia
Łaźnia

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
Z BEZDOMNOŚCI można wyjść!
Jesteśmy punktem startu.


do wyboru

Informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Fundacja „Miłosierdzie”, ul. Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań,tel. 61 879-28-98, sekretariat@fundacjamilosierdzie.pl

Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: cezary.sadowski@rodo.pl.


JAK DOJECHAĆ


Adres: ul. Krańcowa 10, w Poznaniu.


Dojazd:
• z Ronda Śródka autobusem 173, 185, 342. Z przystanku przy ul. Gdyńskiej lub Gnieźnieńskiej należy skręcić w ul. Krańcową i przejść przez tory kolejowe (placówka mieści się w pierwszym budynku po Waszej prawej stronie) lub
• tramwajem nr 6, 8 dojechać na ul. Warszawską i dojść na ul. Krańcową (należy minąć wieżowce i iść w stronę przejazdu kolejowego Poznań-Wschód, - ostatni dom (ogromna biała willa) przed samym przejazdem kolejowym, za przedsiębiorstwem REMONDIS).KONTAKT


Schronisko pn. Dom Charytatywny „Przystań”
ul. Krańcowa 10, 61-022 Poznań
Kierownik – Anna Michalak
tel. 668 162 697
e-mail: michalak@fundacjamilosierdzie.pl

pracownik socjalny – Daria Martynowicz
tel. 509 692 494
e-mail: martynowicz@caritaspoznan.pl
Ogrzewalnia im. Św. Jana Bożego
Łaźnia/Świetlica dziennego pobytu
ul. Krańcowa 10, 61-022 Poznań
Kierownik – Grzegorz Galbierczyk
tel. 511 531 908
e-mail: galbierczyk@caritaspoznan.pl
Fundacja „Miłosierdzie”
ul. Rynek Wildecki 4a
61-546 Poznań
mBank 44 1140 2004 0000 3902 7823 4318